Regulamin Skwierzyna

Share on facebook
Share on email

 

Regulamin dokonywania zakupów

w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie

 

 Definicje:

 1. Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.
 2. Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie budowy, robót budowlanych lub remontu w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
 3. Usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.
 4. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę, bez podatku od towarów i usług. Szczegóły jej obliczenia każdorazowo zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. SIWZ – (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) dokument dołączany do każdego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i zawierający obligatoryjnie co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci, wymagania dotyczące wadium, termin związania ofertą, miejsce i termin składania ofert, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kryteria wyboru oferty, dodatkowe istotne warunki.
 6. Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej „ ZEC ” Sp. z o. o. zwany w dalszej części ZEC
 7. Zamówienie – zamówienie / zlecenie / umowa.
 8. Umowa – zawarte w formie pisemnej zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron określające ich wzajemne prawa i obowiązki.
 9. Wykonawca (zwany też dostawcą lub kontrahentem) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakład Energetyki Cieplnej „ZEC” Sp. z o.o. w Skwierzynie (dalej ZEC) dokonuje zakupów w oparciu o niniejszy Regulamin lub uchwały / polecenia służbowe Zarządu, a w zakresie nieuregulowanym w wyżej wskazany sposób – w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 3. Czynności w postępowaniach zakupowych wykonuje wyznaczony pracownik ZEC. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wartość postępowania zakupowego, jego przedmiot lub stopień komplikacji zamówienia, możliwe jest powołanie przez Zarząd ZEC komisji przetargowej lub na podstawie odrębnej umowy powierzenie innemu podmiotowi obowiązków zastępstwa inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego wraz z wyborem Wykonawcy.
 4. Wyniki postępowania każdorazowo zatwierdza Zarząd ZEC.
 5. Czynności w postępowaniu zakupowym winny być wykonywane pisemnie. Dla postępowań prowadzonych w trybie zapytania o cenę oraz zamówienia z wolnej ręki przez formę pisemną rozumie się również faks i pocztę elektroniczną. Dla pozostałych trybów postępowania obowiązuje wyłącznie forma dokumentów pisemnych potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli Oferentów.
 6. Podstawowymi trybami wyboru kontrahentów są: zapytanie o cenę oraz zamówienia z wolnej ręki. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ZEC może ustanowić inny tryb dla poszczególnych postępowań zakupowych, w szczególności przetarg nieograniczony.
 7. ZEC prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z niżej wymienionych trybów:
 8. a) zapytanie o cenę – standardowy tryb postępowania, w którym Zamawiający wysyła zapytania ocenę do co najmniej trzech oferentów w danym postępowaniu zakupowym. Po otrzymaniu ofert i dokonaniu ich weryfikacji zamówienie / zlecenie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę warunki zapytania.
 9. b) zamówienie z wolnej ręki – polega na wystąpieniu z zapytaniem ofertowym do jednego, wybranego kontrahenta. Dopuszcza się jego stosowanie gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane można uzyskać tylko od jednego wykonawcy; gdy ze względu na wyjątkową sytuację, której nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innego trybu; gdy w prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie innym niż z wolnej ręki w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu lub nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; gdy udziela się temu samemu wykonawcy zamówień dodatkowych, innych niż dostawy, nie przekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć i gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego,

 

Zgodnie z trybem zamówienia z wolnej ręki ZEC udziela zamówienia po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą.

 1. c) przetarg nieograniczony – polega na składaniu ofert przez zainteresowanych kontrahentów według wymogów ustalonych przez ZEC w odpowiedzi na opublikowane w prasie lub na stronie internetowej przedsiębiorstwa albo na tablicy informacyjnej ZEC ogłoszenie o postępowaniu zakupowym.
 2. Postępowania zakupowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego kończą się zawarciem umowy z wybranym kontrahentem, (o czym informuje się pozostałych oferentów), albo zamknięciem postępowania bez wyboru oferenta.
 3. W przypadku zakupów prowadzonych w trybie zapytania o cenę lub zamówienia z wolnej ręki realizacja zamówienia odbywa się na podstawie złożonego przez ZEC pisemnego zamówienia / zlecenia zawierających istotne jego parametry (przedmiot, ilość, cena, terminy, miejsce realizacji, odbiór, płatność itd.).
 4. Postępowanie zakupowe może być zamknięte w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym informuje się wszystkich uczestników.
 5. Wybór właściwego trybu postępowania zakupowego powinien mieć na celu zachowanie zasad rynkowych oraz uzyskanie najkorzystniejszych warunków dla ZEC.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą.

 1. Wprowadza się następujące progi wartości zakupów zależnie od trybu postępowania:
 2. a) tryb zamówienia z wolnej ręki – wartość zakupu do 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych bez podatku VAT lub warunki opisane w Rozdziale II punkt 6 b)
 3. b) tryb zapytania o cenę – wartość zakupu powyżej równowartości 10.000,00 (dziesięciu tysięcy zł) bez podatku VAT, gdzie ZEC występuje o nadesłanie ofert do co najmniej trzech kontrahentów.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w trybie przetargu nieorganicznego każdorazowo opisane będą w SIWZ. W przypadku postępowań, które nie są oparte o SIWZ, ZEC może zażądać od oferentów dokumentów potwierdzających ich status np. wypis z rejestru przedsiębiorców KRS albo z ewidencji działalności gospodarczej jak również w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sytuacji prawnej lub ekonomiczno – finansowej kontrahenta, może się domagać również innych dokumentów jako warunku dopuszczenia do udziału w postępowaniu zakupowym.

 

III. Postępowanie zakupowe w przedmiocie nabycia opału do kotłowni (węgiel, zrębka, brykiet drzewny itp.)

 1. Opał do kotłowni nabywany będzie tylko i wyłącznie w trybie przetargu nieograniczonego, chyba że przetarg nie doprowadzi do wyłonienia kontrahenta, wówczas możliwe jest zastosowanie innego trybu zakupowego.
 2. Przetarg, o którym mowa w ust.1 przeprowadzany będzie w trybie przepisów art. 70(1)§1 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Ogłoszenie o przetargu zawierać będzie czas, miejsce, przedmiot przetargu oraz jego warunki.
 4. Zamawiający jest uprawniony do domagania się od uczestników przetargu udokumentowania spełnienia określonych warunków i określi w ogłoszeniu o przetargu charakter dokumentów, jakie przedłożyć ma oferent oraz kryteria jakie winien on spełniać.
 5. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.

 

 1. Zamówienia, zlecenia i umowy
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia może odbyć się na podstawie zawartej umowy lub zamówienia / zlecenia złożonego przez ZEC.
 3. ZEC może uzależnić zawarcie umowy od wpłacenia przez kontrahenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości, formie i na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ, wzorze umowy lub zamówieniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian przedmiotu zamówienia także po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana taka jest dopuszczalna w przypadkach i w zakresie możliwym do przyjęcia przez Wykonawcę. W przypadku takiej zmiany umowy, należy uwzględnić odpowiednio skutki dla obu stron, a zwłaszcza te, odnoszące się do zwiększenia lub zmniejszenia kosztów, jak również zmiany terminów.
 5. Umowy zawarte z kontrahentami w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz wszelkie zmiany do tych umów w formie aneksów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Integralną cześć umów stanowią zapytania ofertowe lub SIWZy lub specyfikacje techniczne ZEC oraz oferta kontrahenta wraz z ewentualnym protokołem z jej negocjacji.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do treści umowy zapisów dotyczących wymagań środowiskowych oraz BHP.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Wykonawcy na zgodność jego działań z obowiązującymi przepisami, w szczególności z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, BHP i p.poż. oraz postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy.
 8. Cena

Jeżeli Zamawiający nie dokona odmiennych ustaleń, to cena obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu i w związku z realizacją umowy/zamówienia/zlecenia, niezależnie od miejsca jej realizacji. Cena nie obejmuje podatku VAT.

 

Do pobrania : 

 

 

Skip to content