REJESTR MAGAZYNÓW

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (ustawa) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn), prowadzi w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci (Rejestr) stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do tej sieci.

Rejestr jest jawny, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej lub podlegających ochronie danych osobowych. Wpisowi do Rejestru podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Zgodnie z ustawą, w przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci OSDn, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać OSDn wniosek o wpis do Rejestru w terminie 7 dni od dnia oddania magazynu do eksploatacji.

Wzór informacji, o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy (Wniosek o wpis do Rejestru) jest określany przez Ministra właściwego ds. energii i znajduje się tutaj:

https://ozcsa.pl/download/52/przylaczenie-do-sieci-elektrycznej/6797/formularz-22-zgloszenie-magazynu-do-rejestru-os-prawna.pdf

https://ozcsa.pl/download/52/przylaczenie-do-sieci-elektrycznej/6798/formularz-21-zgloszenie-magazynu-do-rejestru-os-fizyczna-2.pdf

Rejestr-magazynow-energii-elektrycznej-OZC-SA

Przy wypełnianiu prosimy zachować wskazany w formularzu format danych. Wypełniony Wniosek o Wpis do Rejestru można przesłać do OZC S.A.:  

  • listownie na adres: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
    Wnioski papierowe o wpis do Rejestru muszą być opatrzone podpisem własnoręcznym, datą, imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem podpisującej się pod wnioskiem osoby.
  • elektronicznie na adres: ozc@ozcsa.pl.
    Wnioski elektroniczne o wpis do Rejestru powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz informacją o zajmowanym stanowisku osoby podpisującej się pod wnioskiem.
  • lub dostarczyć osobiście w siedzibie spółki.

Wniosek o Wpis do Rejestru musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu w jego dokumentach rejestrowych.

W przypadku składania podpisu pod Wnioskiem o Wpis do Rejestru przez osobę upoważnioną do reprezentacji przez posiadacza magazynu energii elektrycznej, prosimy o ujawnienie tego faktu w odpowiednich polach Wniosku o Wpis do Rejestru oraz dołączenie pełnomocnictwa, z którego wynikać będzie uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz posiadacza magazynu energii elektrycznej w zakresie dotyczącym wpisu do Rejestru.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej zobowiązany jest powiadomić OSDn o wszelkiej zmianie danych określonych w art. 43g ust. 6 ustawy w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Skip to content