USŁUGI OKOŁOCIEPŁOWNICZE

CENNIK USŁUG OKOŁOCIEPŁOWNICZYCH OZC S.A.

Od 04.05.2021 r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. wprowadza nowy cennik opłat za dodatkowe usługi i czynności wykonywane na rzecz Odbiorców ciepła i innych usług.

Do pobrania:

____________________________________________________________________________________________

SPRZEDAŻ ŻUŻLA PALENISKOWEGO

  1. Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych niebędących przedsiębiorcami np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.
  2. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu odpadu o kodzie 10 01 80 „Żużel paleniskowy”.
  3. Sprzedaż żużla zabroniona jest osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.
  4. Zakupiony żużel może być wykorzystany wyłącznie z obowiązującymi przepisami (zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopad 2015 – kierunek odzysku: R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (do utwardzenia powierzchni, utwardzenia dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego) – dotyczy osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, mogących poddawać odpad odzyskowi na potrzeby własne. W przypadku przedsiębiorców należy dostarczyć decyzję odpadową, pozwalającą na wykorzystanie odpadu o kodzie 10 01 80.
  5. Koszt 1 tony żużla wynosi – 1,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT.
  6. W cenę żużla wliczony jest załadunek.

Do pobrania:

Skip to content