PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW

278419114_697153598396619_5831305967643464039_n

PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW -„NIŻSZE RACHUNKI ZA CIEPŁO Z OZC S.A.”

W ramach Programu pomocą zostaną objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji:

  • materialnej – mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację,
  • życiowej – osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się osobą niepełnosprawną, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych – negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową, którym nie można było w żaden sposób zapobiec.

Pomocą objęte będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, osoby samotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, renciści i emeryci, osoby samotne, pozbawione opieki.

Wnioski będą weryfikowane na podstawie kryteriów dochodowych. Te wynoszą odpowiednio:

           dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 złotych,

          dla gospodarstwa dwu lub wieloosobowego dochód miesięczny na osobę – 1500 złotych.

Osoby, które mają dochody wyższe niż określone w Regulaminie – również będą mogły ubiegać się o pomoc stosownie do ich sytuacji materialno – życiowej.

 Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

 

Skip to content