• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookUsługi

Oferta

 

Cennik usług ciepłowniczych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.CENNIK

USŁUG OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A.

Od 01.05.2015r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. wprowadza nowy cennik opłat za dodatkoweusługi

i czynności wykonywane na rzecz Odbiorców ciepła i innych usług.Usługi dotyczące węzłów cieplnych o mocy do 30 kW


Rodzaj usługi:

1. Uruchomienie i wyłączenie węzła cieplnego (poza uruchomieniami wyłączeniami wynikającymi z umowy)

z dojazdem - 50,00 zł(netto)

2. Uzupełnienie wody w instalacji z dojazdem - 40,00 zł(netto)


Usługi dotyczące węzłów cieplnych o mocy większej niż 30 kW

Rodzaj usługi:

1. Uruchomienie i wyłączenie węzła cieplnego (poza uruchomieniami wyłączeniami wynikającymi z umowy)

z dojazdem 50,00 zł(netto)

2. Uzupełnienie wody w instalacji z dojazdem - 50,00 zł(netto)


Pozostałe usługi

Rodzaj usługi:

1. przyjazd samochodu - 25,00 zł(netto)

2. godzina pracy 1 pracownika pogotowia - 35,00 zł(netto)

3. Koszt materiałów i zamontowanych urządzeń - wg.zamówienia

4. Usługa wagowa - 20,00 zł(netto)

5. Sprzedaż żużla z załadunkiem - 14,00 zł(netto)


W przypadku awarii urządzeń węzła cieplnego lub instalacji c.o. i c.w.u., koszt usługi liczony jest jako

suma następujących składników:


Opłaty za czynności związane z windykacją należności

Rodzaj usługi:

1. wystawienie wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty - 13,20 zł(netto)

2. ponowny montaż licznika ciepła wynikający z uprzednich czynności windykacyjnych - 90,00 zł(netto)


Opłaty za czynności związane ze sprawdzeniem licznika ciepła o mocy do 30kW

Rodzaj usługi:

1. sprawdzenie licznika ciepła w miejscu jego montażu z dojazdem - 35,00 zł(netto)

2. laboratoryjne sprawdzenie licznika ciepła*

demontaż licznika ciepła - 100-250,00 zł(netto)**


* opłatę pobiera się w sytuacji gdy laboratoryjne sprawdzenie licznika ciepła miało miejsce na wniosek

Odbiorcy i nie wykazało nieprawidłowości w jego działaniu.

** cena uzależniona od typu licznika ciepła.


Usługi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z istniejącymi

urządzeniami ciepłowniczymi:

Rodzaj uzgodnienia w zakresie kolizji i istniejącymi urządzeniami ciepłowniczymi

1. Uzgodnienie lokalizacji obiektu -25,00 zł(netto)

2. Uzgodnienie projektu przyłączy: gazowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego,

innego kablowego - 25,00 zł(netto)

3. Uzgodnienie uzbrojenia liniowego w ulicy - 25,00 zł(netto)


Faktura za wykonane usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni po wykonaniu prac, na podstawie

protokołu odbioru podpisanego przez zlecającego usługę.


Dodatkowe stawki lub ceny, które można wprowadzić do cennika:

- bonifikaty w przypadku niedotrzymania standardów usług

- kary za nielegalny pobór ciepła