• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebook

Historia

Prezentacja firmy

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. rozpoczął działalność 1 października 1991 roku na bazie komunalizowanego majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu. Przejęty majątek wymagał kompleksowej renowacji, prace koncentrowały się na inwestycjach i modernizacjach źródeł ciepła, sieci przesyłowych i węzłów ciepłowniczych. W podstawowym źródle - Elektrociepłowni "Ostrów" w kolejnych etapach przeprowadzono modernizację kotłów węglowych. Realizacja tego zadania pozwoliła na podłączenia nowych obiektów do systemu ciepłowniczego, zlikwidowano 138 kotłowni lokalnych. W zakresie modernizacji systemu przesyłu energii cieplnej dokonano niemal całkowitej wymiany podstawowej - zachodniej magistrali ciepłowniczej o długości łącznej 2.684 mb. od fabryki Wagon S.A. do komory ciepłowniczej przy dworcu PKS. Ponadto dokonano wymiany sieci rozdzielczych, głównie na osiedlach mieszkaniowych. W 1993 roku w ramach kredytu dla ciepłownictwa z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, OZC S.A. zakupił regulatory pogodowe, regulatory ciepłej wody użytkowej oraz regulatory stabilizujące pracę w węzłach - różnicy ciśnień.

W 1994 roku zostały zamontowane liczniki ciepła w węzłach cieplnych i zmieniono formy rozliczeń za energię cieplną. Wielkość energii cieplnej rozliczanej na podstawie liczników wzrosła z 30 % do 90 %. W 1996 roku wybudowano proekologiczny blok gazowo-olejowy o mocy 2 x 15 MWt na terenie obecnej Elektrociepłowni "Ostrów". W wyniku tej inwestycji zmniejszyła się szkodliwa emisja i poprawiła się efektywność wytwarzania energii cieplnej. Zastosowano kotły olejowo-gazowe niemieckiej firmy Standardkessel z palnikami Weishaupt-a spełniające wymagania ekologiczne także w zakresie emisji NOx poniżej 35 g/GJ. Następną inwestycją dostosowującą firmę do nowych wymagań była budowa w 2000 roku nowego źródła ciepła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną. Głównymi częściami składowymi układu skojarzonego są: Turbina gazowa o mocy 5,2 MWe napędzająca generator elektryczny i wyposażona w układ redukcji emisji NOx , kocioł odzysknicowy o mocy 11,6 MWt o parametrach wody 0,7 MPa/150 oC/70 oC.

W 2006 roku wdrożono w OZC S.A. zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004.

Bardzo ważne znaczenie dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego miało zrealizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie w Elektrociepłowni Ostrów bloku kogeneracyjnego opalanego biomasą. Obok oddanego do użytku w 2000 roku układu turbiny gazowej i kotła odzysknicowego jest to najważniejsza inwestycja, jaką Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zrealizował w ciągu swej wieloletniej działalności. Projekt polegał na likwidacji jednego spośród pięciu kotłów węglowych eksploatowanych w Elektrociepłowni "Ostrów" i wybudowaniu w tym miejscu nowoczesnego bloku kogeneracyjnego opalanego biomasą z turbogeneratorem ORC. Zastosowano jeden kocioł z obiegiem oleju termalnego o mocy cieplnej 9 MWt, opalany odpadami drzewnymi. Kocioł zasila turbogenerator ORC produkujący energię cieplną dla celów grzewczych oraz energię elektryczną. Projekt obejmował także wykonanie odpowiednich modernizacji w istniejącym budynku elektrociepłowni, budowę nowego budynku dla kotła opalanego biomasą wraz z magazynem paliwa i drogami dojazdowymi, jak również wykonanie układu wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielni elektrycznej średniego napięcia, a także układu wyprowadzenia mocy cieplnej do sieci ciepłowniczej.

OZC SA uzyskał środki zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji w postaci dotacji z Fundacji EkoFundusz i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strategicznym odbiorcą wytworzonej w elektrociepłowni "Ostrów" energii elektrycznej jest ENERGIA OBRÓT S.A. ponadto stacja uzdatniania wody, przepompownia i oczyszczalnia ścieków przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Sklejka EKO S.A. na potrzeby produkcyjne.

15 grudnia 2011r. zakończono budowę nowej kotłowni zasilanej gazem ziemnym. Nowa inwestycja OZC SA to kotłownia bezobsługowa. Obiekt powstał na terenie dawnego ZNTK. Nowe źródło ciepła w południowym rejonie Ostrowa Wielkopolskiego jest zasilane gazem ziemnym E. Zastosowano kocioł firmy Loos Bosch Group o mocy cieplnej 15 MW. Koszt przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych. Kotłownia gazowa zabezpiecza w ciepło mieszkańców z południowych rejonów miasta przy temperaturze zewnętrznej poniżej -6°C. Prace budowlane i instalacyjne rozpoczęły się lipcu 2011 roku. W zaledwie kilka miesięcy powstał obiekt niezwykle nowoczesny, i - co ważniejsze - wzmacniający proekologiczne działania spółki OZC SA. Wymierny efekt ekologiczny nowej inwestycji to całkowita likwidacja emisji pyłu węgla z ok.160Mg/rok do zera. Inwestycja została dofinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 milionów złotych.