• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookCeny ciepła

Klienci

Ceny ciepła są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Cała procedura ustalania cen wynika z przepisów Prawa Energetycznego i rozporządzeń wykonawczych. Prezes URE zatwierdza taryfę po analizie i kontroli poziomu kosztów, które wpływają na cenę ciepła. Ceny ciepła ustalane są na podstawie kosztów uzasadnionych, które wynikają z prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła i publikowane są w Taryfie ciepła.Faktury wystawiane przez OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zawierają kilka pozycji opłat, które ze wzglądu na swój charakter dzielą sią na stałe i zmienne.

Ceny w taryfie zawierają następujące opłaty:

I. Opłaty stałe

  • opłata za zamówioną moc cieplną która jest iloczynem ilości mocy zamówionej wyrażonej w MW opłaty jednostkowej za zamówioną moc cieplną wyrażonej w zł/MW/m-c. Opłata za zamówioną moc cieplną płatna jest przez cały rok w 12 równych ratach miesięcznych Każdy Odbiorca musi założyć ile wynosi dla niego maksymalna moc zapotrzebowania na ciepło. Moc ta musi być taką, aby przy temperaturze zewnętrznej -18°C umożliwić ogrzanie pomieszczeń.
  • opłata stała za usługi przesyłowe która jest iloczynem ilości mocy zamówionej wyrażonej w MW oraz opłaty jednostkowej stałej za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/MW/m-c. Opłata stała za usługi przesyłowe płatna jest przez cały rok w 12 równych ratach miesięcznych.

II. Opłaty zmienne

  • opłata za ciepło która jest iloczynem ilości zużytego ciepła wyrażonej w GJ oraz opłaty jednostkowej za ciepło wyrażonej w zł/GJ. Jest to opłata uzależniona od ilości ciepła dostarczonego do odbiorcy. Ilość zużytego ciepła wyrażona w GJ wynika ze wskazań układów pomiarowych
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe która jest iloczynem ilości zużytego ciepła wyrażonej w GJ oraz opłaty jednostkowej zmiennej za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ. Opłata zmienna za usługę przesyłową zależna jest od ilości dostarczonego ciepła.
  • opłata za nośnik ciepła która jest iloczynem ilości zużytego nośnika ciepła wyrażonej w m3 oraz ceny jednostkowej nośnika ciepła wyrażonej w zł/m3. Opłata ta ponoszona jest w miesiącach, w których nastąpił pobór nośnika ciepła.

Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych lub Wspólnot ceny ciepła i ciepłej wody wynikają z wewnętrznego regulaminu administratora dotyczącego rozliczania kosztów ciepła. Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa otrzymują fakturę za zużyte ciepło na podstawie wskazania licznika głównego. Należy pamiętać, że ciepło zakupione przez spółdzielnię lub wspólnotę ogrzewa mieszkania i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania np. klatki schodowe. Regulamin spółdzielni powinien określać zasady i terminy pomiarów oraz sposób podziału zużycia na części wspólne czy straty.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 879 Członka Zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA  z dnia 30.12.2013r. przedstawiamy poniżej zatwierdzoną nową tabelę regulacyjną oraz temperatury obliczeniowe do projektowania:

1. temperatura obliczeniowa dla zimy: 120/60°C

2. temperatura obliczeniowa dla lata: 70/45°C

TABELA REGULACYJNA